Обавеза пријаве обнове регистрације и промене података на пољопривредном газдинству у Регистру

Пољопривреда

Са почетком ове године ступиле су измене које се односе на регистрацију и обнову регистрације пољопривредних газдинстава. У Службеном гласнику 21. децембра прошле године објављен је нови Правилник о изменама и допунама правилника о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства. Овим правилником се обнова регистрације пољопривредног газдинства у Регистру врши сваке године, у периоду од 1. марта до 30. априла. Неопходно је Управи доставити податке који су промењени у односу на стање у Регистру и обавезно доставити тачне податке о пољопривредним културама на земљишту за текућу годину, уколико поседује животиње – податке о врсти животиња и броју газдинства( ХИД), као и уколико изврши промену земљишног поседа и основ коришћења земљишта у смислу величине парцеле, власништва, закупа…

Пољопривредно газдинство које се бави прерадом пољопривредних производа при обнови регистрације не доставља податке о пољопривредним културама и врсти животиња и ХИД броју уколико се не бави истовремено и пољопривредном производњом.

У Регистар пољопривредних газдинстава (ПГ) могу да се упишу физичка лица – пољопривредници, предузетници, као и правна лица.

Упис у Регистар је први корак у остваривању права на подстицаје из буџета Републике Србије. Упис је добровољан, бесплатан и може се извршити током целе године.

Које се домаћинство може регистровати као ПГ?

У Регистар се уписује ПГ са најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта на територији Републике Србије, на коме привредно друштво, земљорадничка задруга, друго правно или физичко лице, обављају пољопривредну производњу.

У Регистар се може уписати и ПГ са мање од 0,5 хектара пољопривредног земљишта, односно друго земљиште или грађевинска целина на коме се обавља сточарска, виноградарска или повртарска производња (стакленици и пластеници), односно обављају други облици пољопривредне производње (узгој рибе, гајење печурака, пужева, пчела и др), односно обавља прерада пољопривредних производа, односно обављају друге непољопривредне активности (сеоски туризам, стари занати и др).

Захтев за упис, обнову и пријаву промене подноси физичко лице на Обрасцу бр. 1. Поред попуњеног обрасца, потребно је доставити и:

1) податке о члановима породичног пољопривредног газдинства;
2) изјаве чланова домаћинства да су чланови породичног ПГ. У случају да је члан малолетно лице, изјаву потписује родитељ, односно законски старатељ;
3) податке о земљишном фонду и биљним културама;
4) податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају;
5) изјаву власника и закупца којом одређује члана домаћинства који ће бити уписан у Регистар као носилац породичног ПГ, док ће давалац изјаве бити члан породичног ПГ;
6) изјаву члана породичног ПГ да прихвата да буде уписан у Регистар као носилац породичног ПГ;
7) овлашћење за заступање, ако се овлашћује друго лице за заступање ПГ;

Изјава носиоца породичног ПГ и подаци о документацији која је приложена уз захтев.

Осим тога, потребно је приложити личну карту (фотокопију и оригинал на увид), извод из катастра, оверен уговор о закупу или уступању пољопривредног земљишта на коришћење, решење-извод о расподели комасационе масе (у случају коришћења пољопривредног земљишта по праву из поступка комасације), личне карте чланова домаћинства који су пријављени на истом пребивалишту и који су дали изјаве да су чланови породичног ПГ, доказ о отвореном наменском рачуну код банке, на који ће се усмеравати средства подстицаја, кредита и слично.

Приликом прве регистрације, пољопривредник се изјашњава да ли је његово пољопривредно газдинство комерцијално или некомерцијално породично ПГ. Документација се за правно лице које се уписује у регистар, разликује.

Обнова регистрације ПГ врши се сваке године од 1. марта до 30. априла уз достављање свих података који су промењени у односу на стање у Регистру. Ако после истека рока за обнову регистрације ПГ дође до промене пољопривредне културе на земљишту, носилац ПГ дужан је да изврши исправку ових података до 31. маја текуће године. Ако носилац ПГ после истека рока за обнову регистрације, али најкасније до 30. септембра за текућу годину, достави уговор о закупу пољ. земљишта у државној својини, то земљиште ће се уписати у Регистар.

Промена података уписаних у Регистар врши се у року од 30 дана од дана настанка промене и то за породично ПГ промена се односи на носиоца ПГ, број чланова ПГ, пребивалиште носиоца ПГ, бр. посебног наменског рачуна односно име пословне банке, бр. газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајау животиње.

Промена података у Регистру ради утврђивања пријављених површина за наредну календарску годину, врши се у периоду од 1. јула до 30. септембра текуће године. Управи се достављају подаци који представљају промену у односу на стање у Регистру на дан 30. април текуће године. Приликом уписа и обнове регистрације, пољопривредник се изјашњава да ли је његово пољопривредно газдинство комерцијално породично пољопривредно газдинство или некомерцијално породично пољопривредно газдинство.

ПГ води се у Регистру у активном статусу, осим ако се стекну услови за пасивни статус и то: ако се не изврши обнова, ако престане неки од услова за обнову, у случају неотплаћивања краткорочних кредита или кашњења са отплатом најмање 90 дана, не врати вишак средстава добијених на основу подстицаја, ако нису уписане све КП земљишта на којима обавља пољ. производњу, у случају непридржавања прописа, достављања нетачних и неистинитих података, фалсификовања доказа, отуђења предмета подстицаја пре рока, нечувања документације у прописаном року, остваривање права на подстицаје за друга лица, спаљивање органских остатака после жетве усева, коришћење пољ. земљишта у државној својини без правног основа, подношење захтева за остваривање права на подстицаје за исту сврху по више прописа у току календарске године… Пасивни статус различито траје у зависности од тежине преступа и то: до обнове регистрације, до поновног стицања услова за упис односно обнову у Регистар, до отклањања разлога, три године, пет година. По истеку половине трајања пасивног статуса у случајевима од 3-5 година, ПГ може поднети захтев за превремени престанак пасивног статуса и обнову активног статуса у коме наводи оправдане разлоге за превремени престанак пасивног стауса.

За све информације и пружање помоћи при обнови и регистрацији пољопривредних газдинстава произвођачи се могу обратити ПССС Књажевац – 019/730-888.

Сања Чокојевић, дипл. инг. воћарства и виноградарства

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

ten + 4 =